Политика по качеството и БДП

ЮНИОН ИВКОНИ е водеща транспортна компания, лидер на българския пазар в сферата на междуградския и международен автобусен транспорт, осигуряване на случаен превоз по заявка и предоставяне на служебен транспорт за служители на големи компании и производствени бази.

Постоянно разширяваме маршрутната си мрежа и обогатяваме обхвата на предлаганите услуги. Ние сме доказан, опитен и надежден доставчик на: транспортни и туристически услуги в страната и чужбина с възможност за транспорт на допълнителен пътнически багаж; транспорт на колетни пратки и куриерски услуги; осъществяване на парични преводи чрез партньорски споразумения. Развиваме се динамично в съответствие на нуждите и желанията на клиентите и партньорите си.

Системата за управление на качеството и безопасността на движението по пътищата ни помага да реализираме нашата мисия:
Да бъдем „Винаги в твоята посока” – гъвкави, коректни и лесно достъпни. Да предоставяме сигурно, безопасно и комфортно пътуване, чрез сервизно обслужване по високи стандарти. Да участваме отговорно в системата за движение по пътищата. Да разширяваме вида и обхвата на нашите услуги.

Стремим се да постигнем това чрез екипна работа, иновативни решения, програми за дългосрочни отношения, първокачествена грижа за клиентите и отговорно отношение към всички заинтересовани страни. Ангажираме се с инициативи за насърчаване и укрепване културата за безопасност, подобряване общите познания относно причините за пътните инциденти и предлагане на превантивни решения за подобряване показателя за БДП. Повишаваме постоянно квалификацията на нашите служители, развиваме вътрешните си правила подобряваме информираността на служителите, партньорите и клиентите си.

Управляваме процесите си чрез нов начин на мислене, отчитайки рисковете и възможностите, за да гарантираме качеството и безопасност на предоставяните услуги.

Под „качество” и „безопасност на движението по пътищата“ ние разбираме:

Ø Стриктно спазване на Закона за движение по пътищата и всички останали законови и подзаконови разпоредби, които уреждат транспортната дейност в Република България и на територията на ЕС.

Ø Постоянен ангажимент да познаваме и покриваме изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни.

Ø Грижа за опазване здравето и спокойствието на нашите клиенти, и на всички участници в системата за движение по пътищата.

Ø Използване на транспортни средства, отговарящи на високи стандарти за безопасност.

Ø Точно изпълнение на нормите на приложимите в бранша нормативни актове.

Ø Коректни отношения с партньори и доставчици.

Ø Поддържане на контакт на ниво български и международни асоциации и други обединения на компании в транспортния сектор.

Ø Следване на правила за постоянно подобряване на услугите и усъвършенстване на процесите.

Ø Стремеж за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите.

Ø Хармонични колегиални отношения и климат на взаимопомощ.

С прилагане на Системата за управление на качеството и БДП ние целим:

Ø Да приобщим дружеството към европейските принципи на работа с ангажимент за спазване на правила и норми, гарантиращи постигането на поставените цели.

Ø Да бъдем близо до клиентите си, да постигнем добра комуникация и лесно да откриваме и удовлетворяваме техните желания.

Ø Да осигуряваме отговорно и адекватно държание в системата за движение по пътищата.

Ø Да повишим качеството на предоставяните услуги чрез нулева толерантност към нарушенията, предвиждане на рисковете и улавяне на възможностите.

Ø Да разширим обхвата на транспортната услуга и да обогатим портфолиото си от предлагани услуги.

Ø Да открием и овладеем максимално количество фактори на влияние върху показателя на БДП.

Ø Да подпомогнем изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Ø Да поддържаме стремеж към непрестанно подобрение на процесите в организацията.

Ø Да подобряваме вътрешната комуникация и ангажираността на персонала.

Ø Да мотивираме служителите си и да инвестираме в тяхното усъвършенстване и израстване в кариерата.

Ø Да подобряваме взаимодействията с нашите партньори и доставчици.

Ø Да постигаме високи бизнес показатели.

Ø Да дигитализираме процесите в компанията и да въведем иновативни решения за проследяване на движението на превозните средства на територията на страната и във всички държави, до и от които пътуваме.

Като Управители на ЮНИОН ИВКОНИ, ние гарантираме с всички свои решения и действия да осигуряваме прилагането на тази политика. Вярваме, че всеки наш служителясно осъзнава ролята си в организацията и системата за управление на качеството и БДП, и съобразно своите права, отговорности и лични възможности ще допринесе за нейното поддържане и непрекъснато подобряване.

Уверени сме в успеха, който ще постигнем заедно!

За въпроси и информация, свързани с Вашето пътуване
Център за обслужване на клиенти за пътувания в България
Център за обслужване на клиенти по международни линии
За административен контакт
* на цената на един градски разговор
Union Ivkoni

Услуги

„Юнион Ивкони“ е повече от транспортна компания, която Ви предлага портфолио от услуги, което постоянно обогатява.

Услуги

Колетни пратки

Услуги

Специализиран превоз