Общи условия за пътуване извън страната

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ МЕЖДУНАРОДНИ ЛИНИИ НА ЮНИОН ИВКОНИ ООД

И

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА НА
ЮНИОН ИВКОНИ ООД

 

Настоящите Общи условия се прилагат и за пътуване по линии, обслужвани от превозвач „Груп Плюс“ и превозвач „Унибус“.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. „Превоз на пътници“ е дейност на лице, което извършва услуги по извършване на превоз на пътници с моторно превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага.

2. „Обществен превоз на пътници“ е превоз на пътници, извършван за чужда сметка или срещу заплащане и икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство.

3. „Международен превоз на пътници“ е всеки превоз на пътници, при който се преминава през държавна граница и се извършва в съответствие с международните договори и спогодби, по които Република България е страна, при спазване на вътрешното законодателство на всяка държава, на чиято територия се осъществява превозът.

4. „Автобусна линия“ е постоянен маршрут за изпълнение на автобусни превози по утвърдено разписание.

5. „Редовни автобусни линии“ са тези услуги, които предполагат превоз на пътници на определени интервали по определени маршрути, като пътниците се качват и слизат на предварително определени спирки. Услугата е достъпна за всички при условие на задължителна резервация, там където е необходимо.

6. „Превозвач“ е всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което извършва обществен превоз на пътници и товари с помощта на превозни средства, предназначени за тази цел и което притежава лиценз на Общността и заверени копия на лиценза, издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

7. „Пътник“ е лице, което на основание договора за превоз (билета) или на друго правно основание използва превозната услугата за превоз на пътници и багажа му и/или други услуги, предоставяни от Превозвача, срещу заплащане на превозната цена.

8. „Клиент“ е лице, което желае да закупи билет за пътуване и има намерението да използва услугата по превоз на пътници на Превозвача и/или използване на системата за продажба на автобусни билети чрез интернет сайта на Превозвача.

9. „Билет“ е превозен документ за еднократно пътуване с едно превозно средство за определено време по определен маршрут, или друго доказателство за сключен договор за превоз на пътник, което лигитимира пътника като страна по договора за превоз.

9.1. „Фискален билет” е билет, който е издаден от фискално устройство и притежава всички необходимии нормативно изискуеми реквизити.

9.2. „Бланков билет” е билет, който не е издаден от фискално устройство,  притежава всички необходимии нормативно изискуеми реквизити, издаден на химизирана хартия най-малко в два екземпляра и с най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, отпечатан по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

9.3. „Електронен билет“ е автоматично потвърждение за онлайн закупен билет от сайта на „Юнион Ивкони“ ООД, който притежава всички нормативно изискуеми реквизити.

10. „Двупосочен билет” е превозен документ за превоз в две посоки по едно и също направление.

11. „Презаверка на билет” е промяна на дата и/или час за пътуване.

12. „Анулация” е отказ от пътуване. 

13. „Багажна разписка“ е документ, установяващ принадлежността на конкретен багаж към конкретен пътник.

14. „Багаж“ са вещи, принадлежащи на пътник, обособени в куфар и/или чанта и/или сак и/или друго пособие за пренасяне на вещи, предназначен за превоз в багажното отделение на автобуса и който подлежи на чекиране.

15. „Ръчен багаж“ са вещи, принадлежащи на пътник, обособени или не в чанта и/или раница и/или сак и/или друго пособие за пренасяне на вещи, който пътникът носи със себе си, не са предназначени за превоз в багажното отделение на автобуса, и пътникът държи при себе си по време на пътуване в салона за пътници на автобуса.

16. „Час на тръгване“ е времето на отпътуване на автобуса от първоначална или последваща спирка по разписание (и/или е посочен в билета) и е възможно най-ранното време за отпътуване на автобуса. Часът на тръгване може да бъде променен от Превозвача в случай на настъпване на обстоятелства и причини независещи от Превозвача.

17. „Час на пристигане“ е времето на пристигане на автобуса на междинна или крайна спирка по разписание (и/или е посочен в билета), което е приблизително, с оглед пътна обстановка и други фактори, които не са под контрол на Превозвача. Часът на пристигане може да бъде променен от Превозвача в случай на настъпване на обстоятелства и причини независещи от Превозвача.

18. „Отстъпка“ е стойността на намалението на цената на билета, която Превозвачът предоставя на: нормативно определени категории пътници;  в случай на акции, промоции, кампании; клиентски карти за отстъпка или предвидени в Общите условия и др.

19. „Закъснение“ е отклонение от предварително обявеното време за пътуване, което отклонение превишава с десет процента общото време на пътуване, но не по- малко от един час.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

„Юнион Ивкони“ ООД  има качеството на Превозвач, съгласно Лиценз № 0317 за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

1. Действие на Общите условия

Тези Общи условия определят отговорностите, правата и задълженията на Превозвача и Пътника при превоз на пътници по международни автобусни линии на Юнион Ивкони ООД и условията за продажба на автобусни билети за международни автобусни линии и използване на online система на Юнион Ивкони ООД. Те са приложими и задължителни за всички Пътници, пътуващи по международни автобусни линии на Юнион Ивкони ООД и всички изпълнявани автобусни превози на пътници по тези линии. В случай на особени нормативни изисквания и правила за превоз на пътници на някоя от държавите, през чиято територия се извършва съответния международен автобусен превоз, които са несъвместими с клаузите на настоящите Общи условия, се прилагат нормативните изисквания и правила на тази държава.

Настоящите Общи условия се прилагат и са в сила, считано от датата на публикуването им на интернет страницата на Превозвача на адрес www.union-ivkoni.com. До влизане в сила на тези Общи условия се прилагат предходните, обявени по същия начин. В случай на промени в Общите условия, те се прилагат и влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Превозвача на адрес www.union-ivkoni.com. На гърба на билетите са публикувани извлечения от тези Общи условия поради техническата невъзможност за отпечатването на целия текст. В случай на разлика между текста на настоящите Общи условия и извлеченията от тях, отпечатани на гърба на билетите, приложими са клаузите на Общите условия публикувани на интернет страницата на Превозвача на адрес www.union-ivkoni.com. Общите условия са достъпни на хартиен носител на всяка от касите и офисите на Превозвача и могат да бъдат предоставени за запознаване с тях при поискване от Клиентите и Пътниците. При провеждане на акции и промоции, чиито условия се различават от правилата на тези Общи условия, ще се прилагат правилата на съответната акция или промоция за периода, за който е обявена.

2. Договор за превоз

Билетът представлява договора за превоз с автобус, който се сключва между Превозвача и Пътника със закупуване на билета от последния. По силата на сключения договор Превозвачът се задължава да превози Пътника и багажа му по маршрута, посочен в билета срещу заплащане от Пътника на превозната цена и спазване на настоящите Общи условия. Превозвачът поема своите отговорности, съгласно чл. 42 - чл. 48 от Закона за автомобилните превози, приложимите нормативни актове и настоящите Общи условия. Със закупуване на билета, респективно сключване на договора за превоз Пътникът приема изцяло и без изключение настоящите общи условия, които съставляват условия,  права и задължения на страните по договора за превоз, и се задължава да спазва същите.

3. Условия и правила за закупуване и получаване на билети

3.1. 

Всеки Клиент има възможността да извърши физическа покупка на билет, на място в касите и  офисите на Превозвача, както и от контрагенти на Превозвача, за които билети също са приложими настоящите Общи условия.

3.2. Всеки Клиент има възможността да използва услугите за продажба на билети и да закупи билет чрез online системата за продажба на билети в интернет сайта на Превозвача на адрес www.union-ivkoni.com, в съответствие с изискванията на тези Общи условия и правилата за достъп и покупка. Чрез своята система за online спродажба на автобусни билети, „Юнион Ивкони“ ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за автобусните линии на „Юнион Ивкони“ ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ при използване на системата.

3.2.1. За достъп до online системата за продажба на билети в интернет сайта на Превозвача е необходимо Клиентът да е осигурил наличието на следните технически параметри - стабилна интернет връзка; Интернет браузър - минимални версии: MozillaFirefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.

3.2.2. Стъпки и начин на осъществяване на покупка на билет посредством onlineсистемата за продажба на билети в интернет сайта на Превозвача:

3.2.2.1. Изберете желаната дестинация чрез попълване на полета „Тръгване от“ и „До“.

3.2.2.2. Изберете вида на билета - еднопосочен / двупосочен.

3.2.2.3. Изберете дата за пътуване.

3.2.2.4. Посочете брой билети, които търсите.

3.2.2.5. Натиснете бутона „Намери.

3.2.2.6. На следващата стъпка ще видите таблица, където са посочени възможните дни и часове на изпълнение на търсеното от Вас пътуване. Изберете желания от Вас час на тръгване и съответния час на връщане (ако билетът Ви е двупосочен). Потвърдете избора си чрез натискане на бутона „Избери“. 

3.2.2.7. На следващата стъпка попълнете данните за пътника - име и фамилия, дата на раждане, номер на карта за отстъпка / промо код или ваучер (ако имате такива). Попълнете дата на раждане, за да Ви бъде предоставена възрастова отстъпка, в случай че отговаряте на условията за такава (дете, младеж до 26 г., пенсионер). Отстъпките не се натрупват – системата автоматично избира най-голямото намаление. В полето „Данни за контакт“ посочете валиден e-mail адрес, на който ще получите електронния билет и валиден телефон за връзка. E-mail адресът и/ или телефонният номер се използват за връзка с пътниците при настъпване на промени в разписанието. Ако пътникът не е предоставил валиден e-mail адрес и/или валиден телефонен номер, превозвачът не носи отговорност при настъпване на промени в разписанието и няма да уважи евентуални претенции на пътника по жалби, поради непредоствяне на актуална контактна информация.

3.2.2.8. При закупуване на билети за повече от един пътник въведете необходимите данни за всеки пътник. 

3.2.2.9. При закупуване на билет online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници union-ivkoni.com автоматично разпределя местата в автобуса според наличните, без да е налице възможност за избор от страна на пътника. При покупка на два или повече билета едновременно автоматичното разпределение предполага вероятност местата да не са едни до други.  

3.2.2.10. За покупка на билет и сключване на договор за превоз е необходимо да се запознаете и да се съгласите с Общите условия на „Юнион Ивкони“, „Груп Плюс“ и „Унибус“ за пътуване в страната, Общите условия на „Юнион Ивкони“ и „Груп Плюс“ и „Унибус“ за пътуване извън страната, както и с Политиката за поверителност. След като маркирате бутоните за съгласие натиснете бутона „Купи билетите“. 

3.2.2.11. След натискане на бутона „Купи билетите“ ще бъдете пренасочени към страница на обслужващата ни банка за защитено въвеждане на данни от картата, с която плащате. Операцията се извършва от банката. „Юнион Ивкони“ ООД няма достъп до данните от банковата Ви картата. Попълнете име, номер на банкова карта и нейната валидност, както и CVC2 кода, посочен на гърба на картата, съгласно изискванията на банката-издател на банковата карта и условията на плащане с банкова карта. Времето за плащане на билетите и успешно завършване на операцията е 20 минути. За проблеми с верификацията на плащането (3D парола за сигурност, верификация чрез токен и др.) можете да се обърнете към Вашата обслужваща банка. 

3.2.2.12. След успешно плащане ще получите Вашите електронни билети на посочения от Вас e-mail адрес. 

3.2.2.13. При неуспешно плащане, резервацията ще бъде автоматично анулирана в рамките на 15 минути. 

3.2.3. Оnline покупката на билети се преустановява автоматично 2 (два) часа преди отпътуване на автобуса от съответната спирка.

3.2.4. Запазване на място в автобусите на Юнион ИвкониООД се осъществява след 100% заплащане на стойността на билета. 

3.2.5. След закупуване на Вашия билет от online системата за продажба на билети в интернет сайта на Превозвача вие можете да направите корекции по него, като го анулирате съгласно Общите условия чрез бутона „Управление на билет“. 

3.2.6. Можете да използвате предоставяните от компанията намаления, но при получаване на билета и по време на пътуването, следва да представите при поискване на служителите на „Юнион Ивкони“ ООД документ, с който да удостоверите основанието за намаление. В противен случай е необходимо да заплатите разликата в цената на билета (стойността на намалението) или алтернативно е налице възможност да Ви бъде отказана транспортната услуга. 

3.2.7. Цените на билети, обявени в интернет сайта на Превозвача на адрес www.union-ivkoni.com, за пътуване с  „Юнион Ивкони“ ООД, са в български лева. Юнион Ивкони ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на www.union-ivkoni.com. Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от Пътника. При online продажба на билети  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.

3.2.8. В тези общи условия се уреждат взаимоотношенията между клиентите на onlineсистемата за продажба на билети в интернет сайта на Превозвача на адрес www.union-ivkoni.com, респективно собственик на системата „Юнион Ивкони“ ООД  и  дават информация за работа с тази система на всеки Клиент, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на електронен билет и до напускането на системата.

3.2.9. Клиентът носи лична отговорност за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба на билети на адрес www.union-ivkoni.com, включително отговорност, за нерегламентиран опит за достъп чрез www.union-ivkoni.com  до чужди директории, мрежи, компютри и други устройства.

3.2.10. „Юнион Ивкони“ ООД не носи отговорност за показаната информация или последиците от използването на други уебсайтове, до които www.union-ivkoni.comосигурява връзка.

3.2.11. Клиентът дава съгласието си „Юнион Ивкони“ ООД, включително негови служители в зависимост от задълженията им, да имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др. информация събрана, посредством използване на onlineсистемата за продажба на билети, но няма право да разгласява/разпространява тази информация, освен при наличие на законово основание и/или в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

3.2.12. Информацията предоставена на интернет сайта www.union-ivkoni.com  е изцяло собственост на „Юнион Ивкони“ ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържанието е предмет на писмено споразумение с „Юнион Ивкони“ ООД.

3.2.13. „Юнион Ивкони“ ООД има право да ограничи достъпа на някои или всички свои Клиенти, до част от услугите, или до всички услуги на интернет сайта www.union-ivkoni.com  (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).

3.2.14. Юнион Ивкони ООД има право да променя дизайна и функционалностите на интернет сайта за продажба на автобусни билети, без предварително известяване.

3.2.15. „Юнион Ивкони“ ООД има правото да предоставя на трети лица, обобщени справки от данните  www.union-ivkoni.com, при законово основание и/или с цел реклама.

3.2.16. „Юнион Ивкони“ ООД не носи отговорност за съдържанието на реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на интернет сайта на www.union-ivkoni.com.  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.

3.2.17. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници в интернет сайта на адрес www.union-ivkoni.com, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на „Юнион Ивкони“ ООД. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от www.union-ivkoni.com

3.3. Билетите закупени във физическите офиси и каси на Превозвача се получават на мястото на закупуване срещу заплащане на превозната цена.

3.4. Отговорност на Пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, за съответствие с желаните дестинация, дата, час на пътуване, както и данните на пътника, както и да изиска и да се запознае с цялата информация относно настоящите Общи условия, разписания, спирки, часове на тръгване и пристигане, дестинации, необходими документи за пътуване, изисквания на граничните и митнически власти и въобще цялата необходима информация за пътуването преди да закупи билет. Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи „Юнион Ивкони“ ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.     

4. Презаверки и анулации на билети

4.1. При презаверка, анулации или отказ на пътуване при еднопосочен билет са в сила следните правила и се дължат следните такси от Пътника:

4.1.1. до 7 дни преди датата на отпътуване от начална точка - без такса при презаверка и при анулация;

4.1.2. от 7 дни до 48 часа преди датата на отпътуване - без такса при презаверка, а при анулация -такса от 10% от стойността на билета, която се удържа от Превозвача от стойността на билета за възстановяване;

4.1.3. от 48 часа до 1 час преди отпътуване - пътникът заплаща такса от 10% от стойността на билета при презаверка, а при анулация - такса от 30% от стойността на билета, която се удържа от Превозвача от стойността на билета за възстановяване;

4.1.4. по-малко от 1 час преди отпътуване и до 1 час след отпътуване - пътникът заплаща такса от 20% от стойността на билета при презаверка, а при анулация 50% от стойността на билета;

4.1.5. над 1 час след отпътуване, билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на Клиента.

4.2. Всеки пътник има право на една презаверка. Презаверен билет не може да бъде анулиран, ако не бъде използван и не се възстановяват суми на Клиента.

4.3. При презаверка, анулации или отказ на пътуване при двупосочен билет са в сила следните правила и се дължат следните такси от Пътника:

4.3.1. Преди да бъде използвана първата посока на билета са валидни условията за еднопосочен билет.

4.4. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. След използване на първа посока, при двупосочен билет се допуска само презеверка, за която са в сила условията за презаверка на еднопосочен билет и от Пътника се дължат таксите за презаверка на еднопосочен билет, изчислени върху стойността на билета за втората посока, която стойност не се равнява на половината от общата стойност на двупосочния билет, а се определя съгласно цената на закупения билет към датата на пътуване.

4.5. При отказ от пътуване, стойността за възстановяване за билет, заплатен чрез плащане с банкова карта ще бъде възстановена, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация, по банковата сметка обсужваща картата, с която е закупен билетът, след представяне от страна на Клиента на бележката(квитанция) от ПОС Терминала при закупуване на билета и банковата карта, с която е закупен билета за сверка.

4.6. При отказ от пътуване, стойността за възстановяване за билет, закупен чрез onlineсистемата ще бъде възстановена по банков път, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на анулиране на билета. Постъпването на сумите от анулираните билети зависи от банковите условия на банката издател на картата, с която е закупен анулирания билет от Клиента.

4.7. Отказ от използване на услуга, заплатена на каса се осъществява единствено в работното време на касата, от която е закупен билета и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.

5. Задължение и отговорност на всеки Пътник е съхранението до края на пътуването на билета и представянето му за проверка, както на служители на Превозвача, така и на контролни органи. Превозвачът не носи отговорност за загубен, откраднат, унищожен (цялостно или частично) билет. Стойността на такъв билет не подлежи на възстановяване.

6. Правила преди, по време и след приключване на пътуването.

6.1. Документи за пътуване, общи разпоредби

6.1.1. Задължение и отговорност на пътника е да се осведоми предварително, от официалните източници на информация, за документите които са му необходими, за да осъществи пътуване през и до различните държави, до които пътува, според изискванията на тези държави, както и да притежава валидни и да носи тези документи по време на пътуване. В този смисъл офисите и бюрата за продажба на билети на Превозвача не са официален източник на информация.  

6.1.2. Всеки пътник по време на пътуването е длъжен да носи със себе си валиден документ за самоличност - паспорт и/или лична карта, както и при необходимост наличието на: валидна виза за държавата, до която лицето пътува; валидни транзитни визи за държавите през които преминава; валидна виза за шенгенска зона.

6.1.3. Служителите на „Юнион Ивкони“ ООД имат право да проверяват и установяват редовността на необходимите документи за пътуване на пътника, включително визи изброени по-горе. Съгласно чл.20 от Закона за чужденците в Република България и Европейските регламенти служителите на Превозвача проверяват и установяват редовността на документа за самоличност и пътуване на чужденец и наличието на българска виза, когато такава е необходима; наличието на визи за държавата/държавите, които лицата искат да посетят или през които искат да преминат, ако такива са необходими.

6.1.4. При липса и/или непредставяне от Пътника на редовен, валиденизискуем за пътуването документ и/или съмнения в редовността на документите на пътника или при липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от българското законодателство, от законодателството на държавата, за която желае да пътува и/или през която ще премине транзитно съответния пътник, служителите на Юнион Ивкони ООД не допускат пътника да се качи в автобуса и да се превози по желаната от него дестинация, като в този случай стойността на закупения билет не се възстановява.

6.1.5. В случай, че по време на пътуване и след проверка на редовността на документите на пътник от съответните власти, бъде установена липса на изискуем документ за пътуване или невалидност на такъв документ, в резултат на което пътникът бъде свален от автобуса от съответните власти, Превозвачът не носи отговорност, няма задължение за възстановяване на стойността на билета, нито задължение за връщане на пътника до начална точка на отпътуване.

6.1.6. Не се допуска превоз на деца ненавършили 14-годишна възраст без пълнолетен придружител и при спазването на приложимата нормативна уредба.

6.1.7. Превоз на деца навършили 14 годишна възраст, без пълнолетен придружител се осъществява при наличие на декларация за съгласие за самостоятелно пътуване на дете в чужбина, по образец на МВнРс нотариално удостоверяване на подписите и от двамата родители, валидна лична карта и/или паспорт и останалите необходими документи за пътуване.

6.1.8. Превоз на деца до 150 см и до 36 кг. се осъществява единствено и само при осигурено обезопасително столче за пътуване от страна на пътника.

6.1.9. Превоза на пътници с увреждания или с ограничена подвижност, които пътуват по редовна автобусна линия, когато точката на качване или слизане се намира на територията на страна-членка на ЕС се прилагат условията за превоз, изключенията от тях и сроковете на уведомяване на Превозвача, съгласно Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и на Съвета.

6.1.10. Превозът на животни и домашни любимци в автобусите на Юнион Ивкони ООД е забранен. Допуска се превоз единствено на кучета-водачи, придружаващи лице с увреждания, удостоверено с необходимите документи.

6.2. Пътникът е длъжен да се яви на мястото за отпътуване на автобуса, посочено в билета и/или интернет страницата на превозвача на адрес www.union-ivkoni.com, не по-късно от 60 минути преди часът на тръгване.

6.3. Правила по време на качване и пътуване

6.3.1. Пътниците се допускат на борда на автобусите, само след представяне на валиден билет за пътуване, издаден от Превозвача или негов контрагент по предвидените в тези общи условия и закона начини и описаните документи. Пътниците, които притежават електронни билети трябва да ги предоставят за проверка на хартиен или на електронен носител (на екрана на мобилно си устройство – мобилен телефон, таблет). 

6.3.2. На борда на автобуса не се допуска качване и превоз на Пътници във видимо нетрезво състояние и/или под видимо влияние на наркотици или упойващи субстанции, както и на лица с поведение, застрашаващо безопасността, живота или здравето на останалите пътниции/или на екипажа на автобуса или значително влошават тяхното благосъстояние. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на автобуса, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното, водачът може да откаже превоз на пътника и качването и превозана борда на превозното средство, като пътникът няма право на възстановяване на цената на билета и/или на претенции за заместващ транспорт.

6.3.3. Пътниците задължително спазват указанията на водача или друг персонал на Превозвача непосредствено преди качване в автобуса, по време на пътуване и непосредствено след слизане от автобуса. 

6.3.4. След проверка и удостоверяване на валидността на билета, личните документи и тези необходими за пътуването Пътниците предават на водача или друг персонал на Превозвача багажите си, предназначени за превоз в багажното отделение на автобуса, които се чекират и се поставя отрязъка от багажната разписка, като при наличие на допълнителни багажи, извън определеният безплатен от Превозвача, Пътника заплаща таксата за допълнителни багажи съгласно настоящите Общи условия(виж точка багажи).

6.3.5. След качването си в автобуса, Пътника заема мястото си, съгласно посоченото в билета или указанията на водача или друг персонал на Превозвача. След заемане на мястото си пътникът е задължен да се огледа, ориентира и информира за аварийните изходи от превозното средство в случай на инцидент(двете врати за слизане и качване, всички прозорци на автобуса, двата люка на тавана на превозното средство). По време на пътуване Пътникът няма право да променя мястото си без изрично, разрешение или указание от водача или друг персонал на Превозвача. Пътникът се задължава да спазва и да се съобразява с публикуваните на официалният интернет сайт на „Юнион Ивкони“ ООД, на адрес www.union-ivkoni.com "Инструкции за безопасно пътуване".

6.3.6. Превозвачът има право на промяна на номерата на местата на Пътниците в съответния автобус, без предизвестие, вследствие на настъпили независещи от него обстоятелства.

6.3.7. Всички пътници са задължени да използват предпазните колани в автобусите по време на пътуване, в рамките на нормативните разпоредби. Всеки пътник носи лична отговорност за поставяне на предпазния колан.

6.3.8. По време на движение пътниците нямат правото да разговарят с водача на автобуса и да го разсейват, с изключение на случаите налагащи намесата на водача с цел безопасността, опазване живота, здравето на останалите пътници и/или персонала на Превозвача.

6.3.9. По време на движение ставането от седалката и придвижването по пътеката между седалките е нежелателно, с оглед безопасността на Пътниците, с оглед възможността от настъпване на непредвидено обстоятелство по време на движение, което да доведе до застрашаване и/или увреждане на здравето и живота на Пътниците.

6.3.10. На пътниците е забранено преграждането или блокирането с ръчен багаж или по друг начин на пътеката между седалките.

6.3.11. Пушенето включително на електронни цигари в автобусите на Юнион Ивкони ООД е абсолютно забранено.

6.3.12. Абсолютно е забранено внасянето и консумацията на храни, алкохолни и безалкохолни напитки в пътническия салон на автобусите на Юнион Ивкони ООД. 

6.3.13. Пътниците, които причиняват замърсяване в автобуса, умишлено или по небрежност, са длъжни да заплатят на Превозвача такса за почистване в размер на не по-малкоот 50 лв. Таксата е дължима и се заплаща от пътника в момента на установяване на замърсяването от водача или друг персонал на Превозвача. Таксата не се дължи от Пътника, в случай, че същият представи неоспоримо доказателство, че не причинил замърсяването.

6.3.14. Пътниците носят имуществена отговорност за причинени вреди на автобуса, в който пътуват, независимо дали се касае за виновно или непредпазливо деяние. Пътниците, които причинят каквато и да е вреда или щета на автобуса, в който пътуват заплащат към момента на установяването на вредата такса за ремонт в размер на стойността на ремонта(резервни части и труд), но не по-малко от 100 лв.

6.3.15. Превозвачът, чрез водача има правото да отмени договора за превоз на Пътник, без предизвестие и с незабавно действие, в случай че Пътникът, въпреки отправеното му устно предупреждение от водача на автобуса или друг персонал на Превозвача в автобуса, в следните случаи: Пътникът се държи по начин, който е извън границите на нормалното поведение и е толкова смущаващ, че вече не е разумно Превозвачът или останалите пътници да продължат пътуването; Пътникът употребява високоградусен алкохол, наркотици, пуши в автобуса и не преустановява тези си действия; Пътникът отказва да заплати такса за почистване и/или такса за ремонт; Пътникът с действие или бездействие застрашава безопасността, здравето, живота на себе си и/или на останалите пътници и/или на персонала на превозвача; Пътникът не спазва обективно обоснованите указания на водача или друг персонал на Превозвача в автобуса, като например указания за безопасност и/или други. В такива случаи водачът задължително, предварително уведомява съответния компетентен служител по контрол на трафика и/или Центъра за обслужване на клиенти на Превозвача, а по възможност и ако сметне за необходими, разумно и приложимо съответните органи на властта, в съответната държава, от които може да поиска съдействие. Пътник, за който са налице и се прилагат изброените по-горе хипотези се сваля от автобуса на първото възможно безопасно място( например паркинг, бензиностанция или др.)по маршрута. Такъв пътник няма право на възстановяване на цената на билета и/или на претенции за заместващ транспорт.

6.3.16. При почивки/спирания или полицейски проверки Пътниците трябва да слязат от автобуса при подкана от страна на шофьора или обслужващия персонал на Превозвача. При спиране за почивка пътникът е длъжен да спазва обявеното от водача или обслужващия персонал време за почивка. Водачът има право да продължи пътуването, в случай че до 5 минути след изтичане на обявеното време за почивка, все още има Пътник, който не се е върнал в автобуса и не носи отговорност за отсъствието на даден пътник след изтичане на определеното за почивка време. В такива случаи Превозвачът не носи отговорност за възстановяване на средства за билет или осигуряване на заместващ транспорт.

6.3.17. В случай на особени изисквания и мерки за поведение в превозните средства или за пътуване, въведени от определени държавни органи за определени или неопределени периоди от време(като например мерките за борба с пандемията от COVID 19) са задължителни за спазване от Пътниците. В случай, че Пътник не спазва и/или на отговаря на тези изисквания на определена държава до или през която пътува и в резултат на това не може да започне или продължи пътуването си, Превозвачът не носи отговорност за възстановяване на средства за билет или осигуряване на заместващ транспорт.

6.3.18. В случай на възникнала аварийна ситуация Пътниците са задължени да следват стриктно указанията на водача или персонала в автобуса, с цел запазване живота и здравето им. При такава ситуация Пътниците получават информация от водача или персонала до уведомяване на съответните служители на Превозвача от Центъра за обслужване на клиенти, които поемат изцяло комуникацията с пътниците след този момент, включително за спазване на правата на пътниците при такива ситуации съгласно Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и на Съвета.

6.3.19. При пристигане на крайна спирка от пътуването на съответния Пътник (това може да не е крайна спирка на линията, а междинна такава), Пътникът може да стане от мястото си едва след непълното спиране на автобуса. Пътникът няма право да тръгва към изхода докато превозното средство все още е в движение, с оглед личната му безопасност.  Преди слизане пътникът, следва да е приготвил ръчния си багаж и вещи предварително и да е подготвен за слизане, без да кара останалите пътници да чакат докато се организира за слизане. Пътниците следва да положат необходимото внимание при слизане от превозното средство, да не създават условия за блъскане с останалите пътници и да използват помощните средства - дръжки и перила при слизане.

6.4. Предварително обявената информация за времето на пътуване и часовете на пристигане е приблизителна, с оглед пътна обстановка, задръствания, забавяне обработка на пътници на гранични пунктове, лоши атмосферни условия, транспортни произшествия, технически аварии и други фактори, които не са под контрол на Превозвача. Часът на пристигане може да бъде променен от Превозвача в случай на закъснение поради настъпване на обстоятелства и причини независещи от Превозвача /форсмажорни обстоятелства/.

6.5. В случай на неосъществено пътуване по вина на Превозвача се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка, както и компенсация за преките разходи за пътуването на пътника до мястото на отпътуване на автобуса при наличие на потвърждаващи разходите документи.

6.6. Правила за багажите

6.6.1. Пътникът има право на следните типове багаж, включени в цената на билета, без доплащане:
Ръчен багаж до 5 кг. с размери в сантиметри 30x40x20 или общ сбор от размери 90 см.
Чекиран багаж, предназначен за превоз в багажно отделение на автобуса до 30 кг. с общи размери(сбор от размерите) до 180 см или 80
x60x40 см.

6.6.2. Пътникът има право на предплатен(заплатен при покупка на билета) допълнителен багаж (втори багаж), предназначен за превоз в багажното отделение на автобуса до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см, който се заплаща на цени както следва: 
10 евро при пътуване на разстояние до 1500 км.; 
15 евро за пътуване на разстояние от 1501-3000км.; 
20 евро за пътуване на разстояние над 3000 км.

6.6.3. В случай, че Пътникът избере да заплати допълнителния багаж (втори багаж) предназначен за превоз в багажното отделение на автобуса до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см на място (при шофьора) непосредствено преди отпътуване цените се променят, както следва:
15 евро при пътуване на разстояние до 1500 км.; 
20 евро за пътуване на разстояние от 1501-3000 км.;
25 евро за пътуване на разстояние над 3000 км.

6.7. За всеки чекиран багаж Пътникът получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от Закон за автомобилните превози. Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или приемането и превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, в съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

6.8. Превозвачът носи отговорност за чекираните багажи в багажното отделение на автобуса от момента на приемането им от пътника срещу издаване на багажна разписка до момента на предаването им обратно на пътника срещу представяне на багажната разписка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж, или въпреки взетите мерки, вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила). Превозвачът съхранява с грижата на добър търговец непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца. По отношение на обезщетенията за повреден, унищожен, изгубен багаж, докато същият е бил отговорност на Превозвача се прилагат разпоредбите за определяне на обезщетения съгласно Закона за автомобилните превози, Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и на Съвета и приложимото гражданско законодателство в Р. България.

6.9. Превозвачът  не носи отговорност за загубен, откраднат или увреден багаж преди да бъде прието от водача в автобуса (чекиран) и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка.

6.10. Превозвачът  не носи отговорност за ръчния багаж на Пътника, опазването и съхранението, на който е изключителна грижа и задължение на Пътника.

6.11. Забранено е поставяне и пренасяне в багажите на пътниците, превозвани в багажните отделения на автобусите на парични средства (независимо от валутата и размера), ценни книжа, документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите. В случай на цялостна или частична липса и/или повреда на багаж съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоза им  Юнион Ивкони ООД не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.

6.12. Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) както и у самите пътници на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества, фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, ползването и преноса им, религиозни материали на забранени или не регистрирани секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки, вещества, предмети и др. забранени със Закон.

7. Други

7.1. Всеки Пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването със задължителна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт”, която покрива рисковете трайно намалена работоспособност и смърт. При желание за по-голяма стойност на застрахователно обезщетение и покритие на други застрахователни рискове, Пътникът може да сключи лично отделен застрахователен договор по свой избор.

7.2. Превозвачът не носи отговорност за паспортни, визови и митнически и други евентуални неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност на пътниците. В случай на налагане на глоба или имуществена санкция на такъв пътник от контролните органи във връзка с посоченото в предходното изречение и/или сигурността по време на пътуването, глобата се заплаща от нарушителя и не отговорност на Превозвача.

7.3. Превозвачът дава гаранции за  функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до повишаване комфорта на пътуване, като липсата им или не функционирането им не могат да бъдат обект на рекламации.

7.4. Рекламации, свързани с пътуването, са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи, рекламации не се разглеждат. За рекламациите са приложими разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011 г. на Европейския парламент.

7.5. Сигнали за нередности по време на пътуване може да подадете на е-mailoffice@union-ivkoni.com

7.6. Носенето на предпазни маски в транспортните средства за обществен транспорт на пътници е препоръчително, с оглед разпоредбите на здравните власти във връзка с епидемиологичнa обстановка в следствие разпространението на COVID-19.

7.7. Поради епидемиологичнa обстановка вследствие разпространението на COVID-19, използването на тоалетната в автобуса е временно преустановено и се забранява.             

7.8. Настоящите Общи условия, доколкото е приложимо се прилагат и при извършване на Случаен превоз на пътници, като в случай на прилагане на различни условия на пътуване същите се договарят в конкретния договор за случаен превоз на пътници сключен със съответния Клиент.

7.9. За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на Закон за автомобилните превози, НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и приложимите разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За въпроси и информация, свързани с Вашето пътуване
Център за обслужване на клиенти за пътувания в България
Център за обслужване на клиенти по международни линии
За административен контакт
* на цената на един градски разговор
Union Ivkoni

Услуги

„Юнион Ивкони“ е повече от транспортна компания, която Ви предлага портфолио от услуги, което постоянно обогатява.

Услуги

Реклама

Услуги

Специализиран превоз