Защита на лични данни GDPR

Защитата на личните данни е важна за Юнион Ивкони ООД. Фирмата е приела  редица вътрешни правила за защита на личните данни на клиентите.

Целта на настоящата информация е да бъде уведомен КЛИЕНТЪТ и останалите лица, които използват услугите на Юнион Ивкони ООД за превоз на пътници, съгласно Общите условия, независимо дали услугата се заявява посредством online системата от тях лично или от тяхно име (наричани по-долу общи „Клиенти”). Освен това клиентите се уведомяват какви лични данни обработва Юнион Ивкони ООД, причините, поради които ги обработва и предоставя на трети лица, колко дълго се съхраняват тези данни, какви са правата на Клиентите във връзка със защита на техните лични данни и как могат тези права да бъдат упражнени.
 
В случаите, когато КЛИЕНТЪТ заявява услуги по превоз на пътници от името и в полза на други субекти и за тази цел предоставя лични данни за тях, същият се задължава да сведе до знанието на тези субекти настоящите условия.
 
1. Категории обработвани лични данни
 
Юнион Ивкони ООД събира и обработва по друг начин лични данни до степента, която е необходима в рамките на дейностите, извършвани от него, и с цел предоставяне на висококачествени услуги.
 
При използване online система за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД, дружеството обработва следните категории лични данни:
 • идентифицираща информация: три имена / респективно име и фамилия; ЕГН / ЛНЧ / дата на раждане; IP адрес;
 • информация за контакти: e-mail адрес; телефонен номер;
 • номер на карта за отстъпки (ако имате такава);
 • данни, свързани с вашите навици и предпочитания:
  • данни, които са свързани с употреба на услуги, предоставяни от Юнион Ивкони ООД (напр.: съгласно употребата на карта за отстъпки, маркетингови и рекламни съобщения);
  • данни, събирани посредством посещения на Клиентите на уебсайта на Юнион Ивкони ООД. Юнион Ивкони ООД използва за уебсайта си, включително и при online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии, т.нар. „бисквитки”. Това са малки по размер файлове, които се съхраняват в диска на потребителя, и които запазват определени настройки и данни за комуникация със системата през браузъра. Някои от използваните от Юнион Ивкони ООД „бисквитки“ се изтриват след края на всяка сесия на браузъра (т.н. „бисквитки“ за отделни сесии). Други остават в устройството, с което е направено посещение в системата, и дават възможност за разпознаване на браузъра при следващо посещение (т. нар. постоянни „бисквитки“). Това помага за изграждане на уебсайта по подходящ начин и за възможността Юнион Ивкони ООД да предлага по-лесен начин за използването му. Различните браузъри, в своите настройки, дават възможност на потребителите да въведат ограничения за използването и изтриването на „бисквитките“. Отказът или ограничаването на използване на „бисквитки“ може да възпрепятства използването на услугите, които Юнион Ивкони ООД предоставя чрез интернет, включително online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД. Повече информация можете да намерите ТУК.
 • лични данни, необходими за предприемане на стъпки по искане на КЛИЕНТИТЕ преди сключването на договор за превоз на пътници;
 • други лични данни, каквито са или могат да станат необходими за целите на използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД и/или съпътстващите ги услуги, задължителни съгласно приложимото законодателство;
2.  Основания и цели за обработване на лични данни от Юнион Ивкони ООД 

Юнион Ивкони ООД обработва (събира, съхранява и използва) лични данни за Клиентите въз основа на някое от посочените по-долу основания и с оглед постигане на някоя от посочените по-долу цели:

 
 1. Изпълнение на правни и регулаторни задължения на Юнион Ивкони ООД
Юнион Ивкони ООД обработва лични данни за Клиентите, за да изпълни множество правни и регулаторни задължения, свързани с предоставяните услуги, включително, но не само с:
 
 • осъществяване на транспорт по редовни автобусни линии в и извън територията на Република България;
 • съответствие със законодателството, свързано със санкции и/или мерки за сигурност;
 • отговор на официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган. 
    
       б. Изпълнение на договор, сключен с или в полза на Клиентите, или за предприемане стъпки по искане на физически лица, субекти на данните, преди сключването на договор

Юнион Ивкони ООД обработва лични данни за сключване и изпълнение на договори за превоз, както и за изпълнение на правата и задълженията съгласно настоящите Общи условия, както и за да предостави информация по отношение на услугите, към които потенциални Клиенти са заявили, че имат интерес (напр. получаване на потвърждение по имейл за успешна резервация чрез online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД), както следва:
 
 • установяване на отношения с нови Клиенти;
 • сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори;
 • предоставяне на отстъпки;
 • осъществяване на комуникация с Клиенти.  
       в. Цели, свързани с легитимните интереси на Юнион Ивкони ООД, както следва:
 
 • вътрешна отчетност;
 • събиране на вземания;
 • дейности по извършване на проверка при рекламации.
Ако се наложи Юнион Ивкони ООД да извършва допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе в раздел 2 от настоящата част на Общите условия, Юнион Ивкони ООД ще информира Клиентите, когато е необходимо получаването на тяхното съгласие за това.
 
Поради естеството на очертания по-горе вид и обем на събираните лични данни, при използване на online системата на Юнион Ивкони ООД за купуване на билети, в случай на непредоставяне на някои или всички от тях, Юнион Ивкони ООД може да се окаже в невъзможност да предостави заявената услуга.

3. Категории получатели на лични данни

С цел изпълнение на гореспоменатите цели, Юнион Ивкони ООД разкрива лични данни на Клиентите на:
 
 • доставчици на услуги, които осъществяват услуги от името на Юнион Ивкони ООД при или с цел използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД;
 • независими агенти или посредници при или с цел използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД;
 • търговски партньори при или с цел използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Юнион Ивкони ООД;
 • публични или съдебни органи, при поискване, в и до обема, разрешен съгласно закона;
 • други администратори, от името на които Юнион Ивкони ЕООД обработва лични данни или, които се явяват съвместни администратори с Юнион Ивкони ООД;
 • лица, които извършват услуги по предоставяне и поддържане на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка (включително съхранение) на лични данни, за отчитане на разплащания и др.

4. Предаване на лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Юнион Ивкони ООД може да осъществява международно предаване на данни, произхождащи от ЕИП, когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните.
 
За предавания към страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е признато от Европейската комисия, Юнион Ивкони ООД ще се позовава или на определена дерогация, приложима към конкретната ситуация, съгласно Регламента (напр. ако предаването е необходимо за изпълнение на договора на Юнион Ивкони ООД за превоз на пътници) или ще прилага някоя от гаранциите, предвидени от приложимото законодателство.
 
В останалите случаи за предаване на лични данни извън ЕИП, това се осъществява въз основа на изрично съгласие на Клиентите за предлаганото предаване на данни. В тези случаи, необходимостта от такова предаване, държавата, към която ще се извършва предаването, както и липсата на решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита за тази държава, и на подходящи гаранции при предлаганото предаване, ще бъдат сведени до знанието на Клиентите и ще бъде поискано тяхното съгласие . 

5. Период на съхранение на личните данни 

Юнион Ивкони ООД запазва лични данни за Клиентите за по-дългия измежду периодите, необходими или за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, или друг период съгласно изискванията, приложими към дейността на Юнион Ивкони ООД. Обработването на лични данни се основава на принципа за свеждане на данните до минимум, в зависимост от и за целите на предоставяне на услугите, които използва съответният Клиент (напр. отстъпка за деца и/или хора над определена възраст (ЕГН), ползване на online системата на Юнион Ивкони ООД за закупуване на билети (IP адрес; и-мейл; телефон; данни, свързани с навиците и предпочитанията, и др.) Част от данните могат да се съхраняват и след завършване на заявената от Клиента услуга за целите на предоставянето на отстъпки на редовни клиенти, за изпълнение на законови задължения на Юнион Ивкони ООД или за целите на легитимните интереси на дружеството.

6. Права на Клиентите във връзка със защита на личните данни и начин за упражняване на тези права

В съответствие с приложимите регулаторни изисквания, Клиентът имат право на:
 • информация, при събиране на личните данни от него или от трети страни;
 • право на достъп до техните лични данни и по-конкретно: (i). потвърждение дали лични данни за него се обработват от Юнион Ивкони ООД; (ii). предоставяне на достъп до данните чрез копие от данните, които са в процес на обработване, както и информация относно целите на обработването; категориите лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; сроковете за съхранение на личните данни; съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на лични данни, или на възражение срещу обработването; правото на жалба до Надзорен орган (който в Република България е КЗЛД); източниците на лични данни; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;
 • право на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;
 • право на изтриване на личните данни, когато са налице предвидените в приложимото законодателство основания;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение;
 • правото му да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици или по друг начин го засяга в съществена степен;
 • даване, промяна или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, когато основание за обработването е негово съгласие;
Клиентите могат да упражнят своите права чрез подаване на писмено заявление до Юнион Ивкони ЕООД, по един от следните начини:
 
 • лично, от законен представител или чрез упълномощен с нотариално заверено пълномощно техен представител, в офиса на Юнион Ивкони ООД, намиращ се на адрес: София, бул. Кн. Мария Луиза 102, ет. 2, след идентифицирането на заявителя или на съответния негов представител от служител на Юнион Ивкони ООД;
 • по електронна поща до длъжностното лице по защита на личните данни чрез квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • по пощата с изпращането на нотариално заверено заявление, с цел осигуряване идентификация на заявителя.
7. Изменения относно Защита на личните данни  

Юнион Ивкони ООД информира заинтересованите лица за каквито и да е съществени изменения на тези условия чрез своя уебсайт или чрез други обичайни канали за комуникация.

8. Връзка с Юнион Ивкони ООД по въпросите за защита на личните данни 

В случай на въпроси, свързани с обработването на лични данни, съгласно настоящите Общи условия, Клиентите могат да се свържат с Длъжностното лице по защита на личните данни на Юнион Ивкони ООД на e-mail: t.bolen@union-ivkoni.com.
 
За повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни ТУК.

 

За въпроси и информация, свързани с Вашето пътуване
Център за обслужване на клиенти за пътувания в България
Център за обслужване на клиенти по международни линии
За административен контакт
* на цената на един градски разговор
Union Ivkoni

Услуги

„Юнион Ивкони“ е повече от транспортна компания, която Ви предлага портфолио от услуги, което постоянно обогатява.

Услуги

Реклама

Услуги

Автобуси под наем