Политика по качеството и БДП

ЮНИОН ИВКОНИ е водеща транспортна компания, лидер на българския пазар в сферата на междуградския и международен автобусен транспорт.
Ние сме доказан, опитен и надежден доставчик на транспортни и туристически услуги в страната и чужбина. Развиваме се динамично, за да посрещнем нуждите и да отговорим на очакванията на клиентите и партньорите си.
Системата за управление на качеството и безопасността на движението по пътищата ни помага да реализираме нашата мисия:
Да бъдем „Винаги в твоята посока” – гъвкави, коректни и лесно достъпни. Да предоставяме сигурно, безопасно и комфортно пътуване, чрез сервизно обслужване по високи стандарти. Да участваме отговорно в системата за движение по пътищата.
Стремим се да постигнем това чрез екипна работа, иновативни решения, програми за дългосрочни отношения, първокачествена грижа за клиентите и отговорно отношение към всички заинтересовани страни. Ангажираме се с инициативи за насърчаване и укрепване културата за безопасност, подобряване общите познания относно причините за пътните инциденти и предлагане на превантивни решения за подобряване показателя за БДП.
Управляваме процесите си чрез нов начин на мислене, отчитайки рисковете и възможностите, за да гарантираме качеството и безопасност на предоставяните услуги.
Под „качество” и „безопасност на движението по пътищата“ ние разбираме:
 • Постоянен ангажимент да познаваме и покриваме изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни.
 • Грижа за опазване здравето и спокойствието на нашите клиенти, и на всички участници в системата за движение по пътищата.
 • Използване на транспортни средства, отговарящи на високи стандарти за безопасност.
 • Точно изпълнение на нормите на приложимите в бранша нормативни актове.
 • Коректни отношения с партньори и доставчици.
 • Следване на правила за постоянно подобряване на услугите и усъвършенстване на процесите.
 • Стремеж за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите.
 • Хармонични колегиални отношения и климат на взаимопомощ.
С прилагане на Системата за управление на качеството и БДП ние целим:
 • Да приобщим дружеството към европейските принципи на работа с ангажимент за спазване на правила и норми, гарантиращи постигането на поставените цели.
 • Да бъдем близо до клиентите си, да постигнем добра комуникация и лесно да откриваме и удовлетворяваме техните желания.
 • Да осигуряваме отговорно и адекватно държание в системата за движение по пътищата.
 • Да повишим качеството на предоставяните услуги чрез нулева толерантност към нарушенията, предвиждане на рисковете и улавяне на възможностите.
 • Да открием и овладеем максимално количество фактори на влияние върху показателя на БДП.
 • Да подпомогнем изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.
 • Да поддържаме стремеж към непрестанно подобрение на процесите в организацията.
 • Да подобряваме вътрешната комуникация и ангажираността на персонала.
 • Да мотивираме служителите си и да инвестираме в тяхното усъвършенстване и израстване в кариерата.
 • Да подобряваме взаимодействията с нашите партньори и доставчици.
 • Да постигаме високи бизнес показатели.
 
Като Управители на ЮНИОН ИВКОНИ, ние гарантираме с всички свои решения и действия да осигуряваме прилагането на тази политика. Вярваме, че всеки наш служител ясно осъзнава ролята си в организацията и системата за управление на качеството и БДП, и съобразно своите права, отговорности и лични възможности ще допринесе за нейното поддържане и непрекъснато подобряване.
 
Уверени сме в успеха, който ще постигнем заедно!
 
 
 
 
 
 
 
31.05.2021г.                     Ивайло Стоянов                           Георги Атанасов                                                      Управител                                  Управител