Общи условия - пратки

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА “ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕ УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
В сила от 10.12.2021 г.
 
РАЗДЕЛ І
Общи положения
 1. С тези Общи условия на договора между “ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, наричан по-долу ОПЕРАТОР и неговите крайни потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на вътрешни и международни куриерски услуги и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
 
Тези Общи условия се прилагат относно предоставяне на не универсални пощенски услуги на територията на страната и чужбина

 
 1. Крайните потребители на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица.
 2. Тези Общи условия са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях – рамков или за индивидуална услуга.
 3. Потребителите могат да се запознаят с настоящите Общи условия:
 1. във всеки стационарен офис на Оператора, където ОУ са поставени на видно и достъпно място;
 2. на електронната страница на Оператора в интернет, с адрес: www.union-ivkoni.com, където са публикувани в електронен вариант.
 1. С подписа си върху документите, които се попълват и предоставят при приемането на пратките, Потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи.
 2. За не уговорените в тези ОУ условия, както и при тълкуването на съдържащите се в тях понятия, се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.
 

РАЗДЕЛ ІІ
Обхват и характеристика на услугите
 1. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез транспортната си мрежа следните услуги:
 
         Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни куриерски услуги до 50 кг.

 
 1. Пратките, приемани и предавани чрез куриерска услуга могат да бъдат с или без “обявена стойност”. Размерът на цената при декларирана стойност се определя от ОПЕРАТОРА в „Цени на куриерските услуги, предоставяни от „Юнион Ивкони“ ООД.
 2. ОПЕРАТОРЪТ определя формите и съдържанието на документите, които се попълват при приемането, регистрацията, пренасянето и доставката на куриерските пратки, като осигурява отпечатването и използването на формулярите.
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Условия за достъп

 
 1. ОПЕРАТОРЪТ гарантира равнопоставен достъп на всички клиенти до предоставяните услуги.
 2. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, се смята за сключен с приемане на пощенската пратка в местата за достъп, което се удостоверява с подпис на клиента върху товарителницата.РАЗДЕЛ ІV
Изисквания за качество и ефикасност на обслужването


 
 1. Срокът на доставка на пратката е в зависимост от вида ѝ:
 1. за всяко населено място на територията на Република България срока на доставка е до 2 два работни дни;
 2. за международни пратки и куриерски пратки срокът за доставка е от 3 до 4 работни дни;
 3. суми от Наложен платеж на територията на България, се изплащат до 3 работни дни и започва да тече от деня, следващ регистрирането им в товарителницата на Куриера, като получени от Куриера. За  международни пратки до 6 работни дни след деня на доставка на пратката.
 1. ОПЕРАТОРЪТ гарантира за надеждността при предоставяне на не универсални пощенски услуги като:
 1. приема, пренася и доставя пратките при запазване тайната на кореспонденцията;
 2. предоставя собствен транспорт отговарящ на изискванията за сигурност при пренасянето на пратките;
 3. използва специално разработен софтуер за намаляване на грешките при обработването на пратките;
 4. осигурява информационен достъп на клиентите по време на извършване на неуниверсалната пощенска услуга.
 
РАЗДЕЛ V
Начин на плащане


 
 1. Цената на неуниверсалните пощенски услуги се предплаща от потребителите. Плащането се извършва в брой или безкасово в зависимост от определения от ОПЕРАТОРА начин на плащане.
 2. Пощенските услуги могат да се заплащат и в срокове, определени съгласно сключени индивидуални договори по тези Общи условия.
 3. ОПЕРАТОРЪТ удостоверява плащане на цената на пощенските услуги чрез:
 1. издаване на транспортен документ „товарителница” с персонален номер;
 2. издаване на фактура.
 1. ОПЕРАТОРЪТ удостоверява сключването на договора за извършване на не универсалните пощенски услуги чрез подпис на клиента върху товарителницата.
 2. Цените на услугите са посочени по видове в Ценовата листа на ОПЕРАТОРА.
 3. Цените по т.20 се предоставят в Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 работни дни преди влизането им в сила.
 4. Ценовата листа на ОПЕРАТОРА се поставя на видно място в местата за достъп и се публикува на страницата на ОПЕРАТОРА в интернет.
 5. За промяната на цените на не универсалните пощенски услуги ОПЕРАТОРЪТ информира потребителите с обявления в  офисите си и на интернет страницата си.
 
РАЗДЕЛ VІ
Условия за приемане и доставяне на вътрешни и международни пратки
 
 1. Вътрешните и международни куриерски пратки се доставят до офис на Оператора, в рамките на определено от Оператора работно време. Пратките се предават на получателя след представяне на документ за самоличност и поставяне на собственоръчен подпис.
 2. Работното време на Оператора се оповестява на видно и достъпно място във всеки стационарен офис на Оператора, както и на електронната страница на Оператора в интернет, с адрес www.union-ivkoni.com
 3. Операторът определя задължителни изисквания относно формата, минималните и максимални размери и тарифното тегло на куриерските пратки:
 1. максимално тегло на един пакет - 50 кг.;
 2. максимална дължина на един пакет – до 2 м. без съгласуване, а над тази дължина след съгласуване с Оператора;
 1. Всички пратки се претеглят и измерват контролно в офиси и/или складове на Оператора. При установена разлика с декларираното тегло и размери Операторът извършва претарифиране и Потребителят дължи цена за услугата, която съответства на реално установеното тарифно тегло на пратката съгласно действащата Тарифа на Оператора.
 2. Опаковката (външна и/или вътрешна, в това число уплътнения, стиропор, бабъл фолио, др.) и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхната годност за транспортиране, да осигуряват предпазването им от щети, както и да предпазват причиняването на вреди върху други пратки, транспортирани от Оператора. Осигуряването на подходяща и надеждна опаковка и затваряне на пратката е задължение на Потребителя и е за негова сметка, независимо дали ще предпочете фирмена опаковка на Оператора или собствена такава. Операторът може да откаже да приеме пратки с неподходяща опаковка, която може да застраши съдържанието на пратката или целостта на другите пратки, транспортирани от Оператора. В случай, че пратката е приета за транспортиране от Оператора, същата се счита, че е подходящо опакована.
 3. Документални пратки, доставяни с международна услуга, задължително трябва да бъдат опаковани от подателя в картонен плик.
 4. Отделни пакети, присъединени едни към друг с опаковъчна лента, задължително трябва да бъдат поставени от подателя в една по-голяма и достатъчно здрава картонена опаковка (кутия или кашон).
 5. Операторът може да предлага опаковки от различен вид – полиетиленови пликове, картонени пликове за документи, кашони и кутии от различен вид, стреч фолио и бабъл фолио. Горните се предоставят на Потребителя след изрично поискване от негова страна и заплащане на съответната цена, обявена в Тарифата на Оператора.
 6. При изпълнение на международни куриерски услуги:
 1. операторът ще действа като упълномощен представител на подателя, когато това е необходимо за представяне на пратката за митнически контрол, и на получателя, когато това е необходимо за представяне на пратката пред митнически брокер, който да извърши митническата обработка, или за уведомяване на митнически брокер на получателя;
 2. Пратки с митническа стойност над 30.00 лв. (за държави извън ЕС) подлежат на митническа обработка, като митническите власти имат право да преценяват и променят обявената митническа стойност;
 3. Всички документи, изисквани в страната-подател и в страната-получател, следва да са попълнени от подателя и приложени към пратката.
 1. Операторът си запазва правото да организира и изпълни по своя преценка и при условията на оперативна самостоятелност приемането, обработката, пренасочването, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства, разпределителни центрове или подизпълнители, както прецени за целесъобразно и доколкото това не води до заплащане на допълнителна цена от Потребителя или до нарушаване на условията на договора между страните.
 2. Пратките се доставят до офис на Оператора, посочен от подателя. Не се доставят пратки до пощенска кутия.
 3. Пратките се доставят на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник, ако е малолетно, или на упълномощено от получателя или законния му представител лице.
 4. Когато Операторът не може да достави пратка поради това, че получателят отказва да я получи или да я заплати, получателят е починал, адресът за доставка е неверен, непълен или несъществуващ, както и поради други обективни причини, Операторът уведомява подателя и му връща пратката за негова сметка. Пратката се връща в 14 дневен срок от уведомлението, като подателят дължи заплащане на услугата в двете посоки. Операторът не носи отговорност при отказ на подателя да получи обратно пратката и  да заплати услугата, както и при невъзможност пратката да му бъде доставена по причините, посочени по-горе в тази точка.
 5. Непотърсени или недоставени пратки в срока и при условията, посочени в настоящите ОУ се съхраняват от Оператора за срок от още 14 дни, след което стават собственост на Оператора. Операторът, в качеството си на собственик, има правото да се разпорежда с пратката, както намери за добре, включително да я унищожи или продаде.
 6. Унищожаването на пратките се извършва с протокол от комисия, съставена от трима служители на Оператора, по следния начин:
 1. документални пратки се нарязват ръчно или чрез специализирана машина за нарязване на хартия;
 2. предмети в пратки, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите след приспадане на разходите по продажбата, остават в полза на Оператора;
 3. предмети, не продадени на търга по предходната точка, се унищожават по подходящ начин.
 
 
РАЗДЕЛ VІІІ
Забранени за пренасяне предмети и вещества


 
 1. ОПЕРАТОРЪТ, съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за пощенските услуги забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните предмети и вещества:
 1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 2. оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
 3. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на ОПЕРАТОРА или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 4. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 5. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 6. в пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, които представляват ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети;
 7. в международните пратки, включително тези с декларирана стойност, освен веществата и предметите посочени за вътрешните пощенски пратки, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението. Съдържанието на международните пратки задължително се проверява от служител на ОПЕРАТОРА;
 8. акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
 9. при съмнение за поставени забранени вещества и предмети в пощенските пратки, при приемането им ОПЕРАТОРЪТ изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на подателя пратката не се приема;
 10. когато има достатъчно основание да се смята, че приетата пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, ОПЕРАТОРЪТ изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето ѝ. При отказ или липса на отговор, ОПЕРАТОРЪТ уведомява органите по сигурността, които предприемат необходимите действия.
 
 
РАЗДЕЛ ІХ
Процедури за рекламации и обезщетения

 
 1. Потребителите имат право на рекламации в рамките на 6 / шест месеца/ от датата на приемане на пратката в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване нормативите за качество и при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорните задължения.
 2. За счетените за основателни рекламации размера на обезщетенията са, както следва:
 1. при счетени за основателни рекламации на пратки без обявена стойност, размерът на обезщетението се определя, както следва:
  - за повредена пратка - обезщетение в размер на до 5 (пет) пъти стойността на куриерската услуга без ДДС (в размер до стойността на действителната щета), но не повече от 25 (двадесет и пет) лева;
  - за повредена част от пратка - обезщетение в размер на действителната щета, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  - за загубена или открадната пратка - обезщетение в размер на до 5 (пет) пъти стойността на куриерската услуга без ДДС (в размер до стойността на действителната щета), но не повече от 25 (двадесет и пет) лева;
  - за загубена или открадната част от пратка - обезщетение в размер на действителната щета, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  - за ограбена пратка - обезщетение в размер на до 5 (пет) пъти стойността на куриерската услуга без ДДС (в размер до стойността на действителната щета), но не повече от 25 (двадесет и пет) лева;
  - за ограбена част от пратка - обезщетение в размер на действителната щета, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  - за унищожена пратка - обезщетение в размер на до 5 (пет) пъти стойността на куриерската услуга без ДДС (в размер до стойността на действителната щета), но не повече от 25 (двадесет и пет) лева;
  - за унищожена част от пратка - обезщетение в размер на действителната щета, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  - за върната пощенска пратка без мотиви, за нейното недоставяне -цената на заплатената куриерска услуга.
 2. при счетени за основателни рекламации на пратки с обявена стойност, размерът на обезщетението се определя, както следва:
  - за повредена или ограбена пратка - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от обявената стойност;
  - за повредена или ограбена част от пратка - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета на конкретната част;
  - за загубена, открадната или унищожена пратка - обезщетение в размер на обявената стойност;
  - за загубена, открадната или унищожена част от пратка - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета на конкретната част.
 3. при счетени за основателни рекламации за неизпълнение на договорените срокове за доставка, съгласно графика на обслужване на населеното място, посочен в актуалната тарифа на “ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, обезщетението е в размер на стойността на предплатената куриерска услуга;
 4. при счетена за основателна рекламация за неспазване срока на изплащане на сумата по наложен платеж, обезщетението е в размер до стойността на услугата наложен платеж, посочена в актуалната тарифа на “ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД.
 1. Независимо от разпоредбите на т. 40, размера на обезщетението за застраховани пратки покрива обявената застрахователна стойност.
 2. За неспазване на нормативите за качество, платеца на услугата има право на обезщетение в размер на предплатената цена за услугата.
 3. ОПЕРАТОРЪТ не може в никакъв случай да се счита за носещ отговорност за загуба на работа, загуба на печалба или понасяне на действителни щети или пропуснати ползи, ако Потребителят е получил пратката си със закъснение по-малко от 7 дни.
 4. Потребителите реализират правото си по т. 40, като подават до ОПЕРАТОРА писмени жалби и рекламации.
 5. Рекламациите се подават срок от 6 месеца от датата на приемане на пратката.
 6. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на Оператора суми за предоставени услуги без отлагане или прихващане.
 7. Операторът е длъжен в срок до 1 месец от предявяване на рекламацията за вътрешните пощенски пратки и до 3 месеца за международните пощенски пратки, да проучи същата и да уведоми писмено рекламанта за резултата. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване на липсващата информация.
 8. Срокът за изплащане на обезщетения по предявени основателни рекламации е 15 работни дни след датата на изпращане на отговора, с който Операторът приема рекламацията и посочва размера на дължимото обезщетение.
 
 
РАЗДЕЛ Х
Ред за разрешаване на спорове и други съществени условия по предоставянето и ползването на пощенски услуги


 
 1. Спорове между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.